Kierlikówka 108, 32-732 Kamionna, tel: 14 613 77 02, kom: 734 162 840
de en pl

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Użyte w  Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży; Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego koszulekaplanskie.pl; Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://koszulekaplanskie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie koszulekaplanskie.pl; Sprzedawca - oznacza działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY KRAWIECTWO Małgorzata Orzeł z siedzibą w Kierlikówka 108, 32-732 Kamionna, telefon kontaktowy: 14/6137702, NIP: 8681414869 , REGON: 1201599561 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: koszule@poczta.onet.eu, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego; Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZAKŁADEM PRODUKCYJNO-HANDLOWYM KRAWIECTWO  Małgorzata Orzeł a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i  liczbę Towaru.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i  zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 • Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i  korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z  zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 ZAMÓWIENIA

 • Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Zamówienia można składać przez stronę internetową wypełniając formularz zamówienia na stronie.
 • Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i w święta rozpatrywane będą w  kolejności ich złożenia od najbliższego dnia roboczego.
 • Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z  prośbą o jego potwierdzenie. Numer wymagany jest przez przewoźnika w celach kontaktu przy dostarczeniu przesyłek.
 • Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane. Może się zdarzyć, że Państwa adresy e-mailowe są wpisane nieprawidłowo, w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu 5 dni będziemy się kontaktować z  Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub jego ewentualnego anulowania.
 • Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie koszulekaplanskie.pl pochodzą z legalnych źródeł.
 • Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w  związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji w jeden z następujących sposobów:
  • Wybór innego towaru z oferty sklepu (z możliwością dopłacenia lub zwrotu niewykorzystanych środków)
  • Całkowity zwrot w wysokości ceny brakującego towaru.

§ 4 DOSTAWA

 • Zamówienia wysyłane są pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 • W przypadku chęci zamówienia i dostarczenia przesyłki do innego kraju, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia możliwości wysyłki pod wskazany adres oraz jej szczegółów.
 • Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Kosztami dostawy obciążony zostaje Kupujący, chyba, że uzgodniono inaczej. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.
 • Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Zgodnie z art. Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego w przypadku nieodebrania przesyłki, powtórna wysyłka możliwa jest wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty ponownego kosztu wysyłki oraz opłaty za zwrot przesyłki naliczanej zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej lub poczty.
 • Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny.
 • W przypadku stwierdzenia niekompletności towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy spisać formularz reklamacyjny POBIERZ, a następnie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres koszule@poczta.onet.eu. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, zaś sklep zwraca koszty towaru oraz najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a  jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z  nami pod nr telefonu 734162840 lub e-mailem koszule@poczta.onet.eu . Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 • Możliwe są następujące formy płatności: zwykłym przelewem lub za pobraniem (płatne przy odbiorze-kurier lub poczta).
 • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.
 • W przypadku braku wpłaty należności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych, podejmujemy próbę kontaktu. W przypadku jeśli nie uda się skontaktować z klientem, zamówienie zostanie anulowane.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) Kupujący będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy,(dotyczy koszul na zamówienie lub na wymiar) ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, która została wyprodukowana według wytycznych konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar ten nie może być sprzedany innemu klientowi.
 • W momencie gdy zamówienie nie trafiło jeszcze do produkcji, a  żaden projekt lub inna czynność związana z przygotowaniem zamówienia nie została podjęta, możliwy jest pełny zwrot środków i anulowanie zamówienia.
 • W przypadku gdy klient dokonał zamówienia i je opłacił, oraz wykonany został dla niego projekt graficzny(dotyczy koszul okolicznościowych-z haftowanym logo) klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.

§ 7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 • W przypadku wadliwości produktu, Kupującemu przysługuje prawo do roszczenia z  tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i  następnych.
 • Aby złożyć reklamację, należy przesłać protokół reklamacyjny wraz z wadliwym produktem, paragonem (lub fakturą VAT) lub inny dowód zawarcia transakcji (potwierdzenie przelewu, itp).
 • Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe podczas transportu z winy firmy przewozowej.
 • Koszty przesyłki reklamowanego produktu w całości pokrywa kupujący.
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY KRAWIECTWO Małgorzata Orzeł jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w  zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: koszule@poczta.onet.eu
 • ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY KRAWIECTWO Małgorzata Orzeł  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Formularz reklamacyjny uzyskać można pod adresem koszule@poczta.onet.eu
 • Sprzedawca odmówi reklamacji gdy:
  • wada dotyczy niewłaściwego użytkowania przez kupującego,
  • kolorystyka delikatnie odbiega od treści przedstawionych na ekranie urządzenia kupującego, wynikłe z różnej interpretacji kolorów przez każde urządzenie,
  • różnicy w kolorze wynikłej z przyczyn czysto technicznych.
  • dotyczą one składowych produktu, których specyfikację poznał kupujący na stronei sklepu przed złożeniem zamówienia.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z  tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 • Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z  prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

DARMOWA WYSYŁKA OD 199,00 zł. - (na terenie Polski) PLN

Używamy plików cookies.

Zamknij